หน้าหลัก จองห้อง สถานะการจองห้อง ตรวจสอบการใช้ห้อง สำหรับผู้ดูแลระบบ ระเบียบการใช้ห้อง วิธีการจองห้อง ถาม-ตอบ
*** เว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะนิสิต/บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น ***
การจองห้องเรียน/ห้องประชุมที่ใกล้ถึงวันที่สุด
# วันที่ข้อใช้ห้อง เวลาที่ใช้ ห้อง ผู้ขอใช้ สถานะ
1 26 กันยายน พ.ศ. 2561 0:00 น. - 23:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า       นางสาวธัญญลักษณ์ อินลิน อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
2 26 กันยายน พ.ศ. 2561 8:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5       นางสาวสุไวย์รินทร์ ศรีชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
3 26 กันยายน พ.ศ. 2561 11:00 น. - 14:00 น. ห้องประชุมสมจิตต์สุพรรณทัสน์       นายวรพจน์ พรหมสัตยพรต อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
4 26 กันยายน พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201       ผศ.เพชร เพ็งชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
5 27 กันยายน พ.ศ. 2561 8:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5       นางสาวสุไวย์รินทร์ ศรีชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
6 27 กันยายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 15:00 น. PH-305       นางสาวอัจฉราภรณ์ มนัสสูงเนิน รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
7 27 กันยายน พ.ศ. 2561 15:00 น. - 17:00 น. PH-201       นายจักรี วินทะไชย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
8 27 กันยายน พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201       ผศ.เพชร เพ็งชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
9 27 กันยายน พ.ศ. 2561 19:00 น. - 21:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า (PH       นายวายุ ฤกษ์ใหญ่ รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
10 28 กันยายน พ.ศ. 2561 9:00 น. - 10:00 น. PH-201       นางสาวศิโรรัตน์ นาคกูล อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
11 28 กันยายน พ.ศ. 2561 19:00 น. - 22:00 น. PH-201       นายพิชิต อุดชาชน รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
12 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 9:00 น. - 13:00 น.       นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์ อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
13 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 9:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมสมจิตต์สุพรรณทัสน์       นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์ อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
14 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201       ผศ.เพชร เพ็งชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
15 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 13:00 น. - 15:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์       นางสาวลลิตตา ศรีพลมาตยื อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
16 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 13:00 น. - 15:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์       นางสาวลลิตตา ศรีพลมาตย์ อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
17 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น.       ผศ.เพชร เพ็งชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
18 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201       ผศ.เพชร เพ็งชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
19 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201       ผศ.เพชร เพ็งชัย อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
20 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 9:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย       นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์ อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
21 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 12:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์       นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์ อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
22 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 18:00 น. - 23:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า       นางสาวสุธาทิพย์ แซ่เฮ้า อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
23 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 11:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5       นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
24 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 13:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5       นายสุชาติ สงหมื่นไวย์ อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร


TH / EN