หน้าหลัก จองห้อง สถานะการจองห้อง ตรวจสอบการใช้ห้อง สำหรับผู้ดูแลระบบ ระเบียบการใช้ห้อง วิธีการจองห้อง ถาม-ตอบ
*** เว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะนิสิต/บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น ***
การจองห้องเรียน/ห้องประชุมที่ใกล้ถึงวันที่สุด
วันที่ข้อใช้ห้อง เวลาที่ใช้ ห้อง ประเภท ผู้ขอใช้ สถานะ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 08.00 น. - 18.00 น. ห้องประชุมสมจิตต์สุพรรณทัสน์ ห้องประชุม       นายสวรรค์ ธิติสุทธิ กำลังตรวจสอบ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09.30 น. - 12.00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย ห้องประชุม       นายยุทธนา ทับสมบัติ กำลังตรวจสอบ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13.30 น. - 16.00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย ห้องประชุม       นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง กำลังตรวจสอบ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09.00 น. - 16.30 น. ห้องประชุมสมจิตต์สุพรรณทัสน์ ห้องประชุม       อ.ดร.เฉลิมพร นามโยธา กำลังตรวจสอบ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09.00 น. - 16.30 น. ห้องประชุมเล็ก PH-123 ห้องประชุม       อ.ดร.เฉลิมพร นามโยธา กำลังตรวจสอบ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 06.00 น. - 15.00 น. PH-306 ห้องเรียน       นายพรกิตติ์ ทฤฆายุ กำลังตรวจสอบ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 06.00 น. - 15.00 น. PH-307 ห้องเรียน       นายพรกิตติ์ ทฤฆายุ กำลังตรวจสอบ
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 07.00 น. - 18.00 น. ห้องประชุมสมจิตต์สุพรรณทัสน์ ห้องประชุม       นายสวรรค์ ธิติสุทธิ กำลังตรวจสอบ
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 08.30 น. - 17.00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย ห้องประชุม       นางสาววิลาวัณย์ ชาดา กำลังตรวจสอบ
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 08.00 น. - 17.30 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย ห้องประชุม       นางสาววิลาวัณย์ ชาดา กำลังตรวจสอบ


TH / EN