ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบตัวแทนนิสิต และนิสิตทุนสมเด็จพระเทพฯและนิสิตโครงการ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

         ใ …

Read More »

สรุปผลการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุข และส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559

          …

Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุขแก่นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

         ใ …

Read More »

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 (ยูงทองเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที …

Read More »