Breaking News

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบตัวแทนนิสิต และนิสิตทุนสมเด็จพระเทพฯและนิสิตโครงการ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

         ใ …

Read More »

สรุปผลการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุข และส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559

          …

Read More »