Breaking News

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”

เมื่อวันที …

Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นผู้แทนส่งมอบเก้าอี้สุขาพาสุข จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับการบริจาคจาก นายสมาน – คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ณ เหล่าสภากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที …

Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนส่งมอบเก้าอี้สุขาพาสุข จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับการบริจาคจาก นายสมาน – คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที …

Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเขียนผล งานวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์และการเขียนบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

เมื่อวันที …

Read More »

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ จาก สกอ. หรือถูกนำไปอ้างอิง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที …

Read More »

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดอบรม โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) และ การจัดการบรรณานุกรม Mendeley และ End-note

เมื่อวันที …

Read More »

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาอาจารย์บัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที …

Read More »