Breaking News

ข่าวประกาศ

ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) รุ่นที่ 19 (ปี 4) ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม อุบลราชธานี อุดรธานี และ นครราชสีมา

Read More »

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

Read More »