Breaking News

ข่าวเด่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ประจาปีการศึกษา 2560

ได้รับเกีย …

Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทปากเปล่า ระดับยอดเยี่ยม และแบบโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

นิสิตหลักส …

Read More »

โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข ร่วมกับชุมชน รอบมหาวิทยาลัย” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที …

Read More »