ประกาศตารางเรียน ปี 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ภาคการศึกาาต้น ปีการศึกษา 2559 (1/2559)