Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

              เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 ในหัวข้อ “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ,หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560” โดยมี อาจารย์ ว่าที่พันตรีวีระพงษ์ หาญรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณสุรีพรชัย วัชรินทรชัย จากงานสารบรรณและพิธีการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 และอาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ” หลังจากนั้นในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ได้รับเกียรติจาก คุณกิจปภา แสงหิม บุคลากรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ และเข้าใจระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการเตรียมเอกสารภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) รวมไปถึงเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลงานปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมจำนวน 67 คน

ข่าว : งานบุคคล

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์