คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดแผนปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

           เมื่อวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดแผนปฎิบัติราชการ แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ เมืองพัทยา และ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ว่าที่พันตรี วีระพงษ์ หาญรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ นอกจากนี้ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรนั้นได้มีการการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ.2560 – 2564),การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ, การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560” โดยคณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในปี พ.ศ.2561 เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพชั้นนำในระดับประเทศและอาเซียน” (To be a one of the best quality school of public health in the state and ASEAN) ภายใต้ปรัชญา “ปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน” Wisdom for health community

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์

ข่าว : วาทิตย์ จงจิตร