Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก University of Health Sciences  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและกลุ่มประชาคมอาเซียน กับ University of Health Sciences, Lao PDR นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จากUniversity of Health Sciences  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้แทนคือ Dr. Vanphanom Sychareun, Dean of the Faculty of Postgraduate Studies, UHS, Dr. Alongkone Phengsavanh, Vice Dean of the Faculty of Postgraduate Studies, UHS Dr. Visanou Hansana, Vice Dean of the Faculty of Postgraduate Studies, UHS พร้อมคณาจารย์จาก Faculty of Postgraduate Studies, UHS จำนวน 10 คน

      ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้ มีเนื้อหาขอบข่ายประเด็นที่สำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำไปพัฒนางาน ตลอดจนทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่มั่นคงและเข้มแข็งในระดับมหาวิทยาลัยกลุ่มสาธารณสุขภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าว: วิพา ชุปวา

ภาพ: นัฐพล วุฒิพันธุ์