Breaking News

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Road show 2016

        เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ได้กำหนดวันในการลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Road Show) ให้มีความสอดคล้องตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH101) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าว: นางธัญญธร พัวพิทยาธร

ภาพ: นายนัฐพล วุฒิพันธุ์