Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุขแก่นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

         ในวันที่  27  มกราคม 2560  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุขแก่นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา  2559  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุวรรณ  เทรินโบล์  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา  เป็นประธานในการเปิดโครงการ  ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  นำโดย  อาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  พรหมอารักษ์  ประธานหลักสูตร  คณาจารย์  และนิสิตชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมโครงการ

            ทั้งนี้  ในการเรียนการสอนของหลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 4  ออกฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  ที่ครอบคลุมงานสาธารณสุขทุกด้านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  10  สัปดาห์  ซึ่งในปีการศึกษา  2559  นิสิตออกฝึกปฏิบัติงานฯ  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 52 แห่ง  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  จำนวน  52 แห่ง  ในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอเมือง  อำเภอเกษตรวิสัย  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  อำเภอโพธิ์ชัย  อำเภอโพนทราย  อำเภอเมืองสรวง  อำเภอสุวรรณภูมิ  อำเภอเสลภูมิ  อำเภอหนองฮี  และอำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่าง 30 มกราคม ถึง 28  เมษายน 2559