สรุปผลการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุข และส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559

             ในวันที่  30  มกราคม 2560  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุข  โดยได้รับเกียรติจาก  นายประวุฒิ  ละครราช  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน  และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  นำโดย  อาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  พรหมอารักษ์  ประธานหลักสูตร  อาจารย์สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์  และผศ.ขวัญใจ  ศุกรนันทน์  และอาจารย์พิเศษจากแหล่งฝึกฯ  เข้าร่วม

         ทั้งนี้  ได้ดำเนินการส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข ปีการศึกษา  2559  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 52 แห่ง  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  จำนวน  52 แห่ง  ในพื้นที่รับผิดชอบ  10  อำเภอ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่  อำเภอเมือง  อำเภอเกษตรวิสัย  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  อำเภอโพธิ์ชัย  อำเภอโพนทราย  อำเภอเมืองสรวง  อำเภอสุวรรณภูมิ  อำเภอเสลภูมิ  อำเภอหนองฮี  และอำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย
และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์พิเศษในพื้นที่และนิสิตเป็นอย่างดี