Breaking News

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 (ยูงทองเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 – 22  มกราคม 2560  งานพัฒนานิสิต สโมสรนิสิตและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานสาธารณสุขสัมพันธ์  ครั้งที่ 35 ยูงทองเกมส์ “ตามรอยพระยุคลบาท 16 สถาบัน ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปีนี้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน  มีการจัดแข่งขันการประกวดนำเสนอโครงการวิชาการ  การประกวดซุ้มวิชาการ การประกวดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแข่งขัน Impromptu speech contest  การประกวดการแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (CSR) กิจกรรมแปรอักษร “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ 16 สถาบันน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย การโชว์แสตนเชียร์และผู้นำเชียร์   โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยปทุมธานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ