หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบตัวแทนนิสิต และนิสิตทุนสมเด็จพระเทพฯและนิสิตโครงการ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

         ในวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบตัวแทนนิสิต และนิสิตทุนสมเด็จพระเทพฯและนิสิตโครงการ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุยกับนิสิตในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในเรื่องต่างๆ โยมีตัวแทนของนิสิต และอาจารย์ในหลักสูตรฯเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้