Breaking News

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. และ คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบตู้อบสมุนไพรแบบสุ่มไก่หยอดเหรียญอัตโนมัติ ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยโท ณัฎฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้แสดงเจตนารมไว้เป็นสาระสำคัญคือ การร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานัวตกรรมเครื่องมือตู้อบสมุนไพร แบบอย่างในการให้บริการวิชาการในชุมชนสำหรับนิสิตและบุคลากรทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในชุมชน ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชุมชนซึ่งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : วิพา ชุปวา

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์