Breaking News

โครงการออกสู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการออกสู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อยู่สุข  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จบปริญญาตรีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนาคตไปอย่างไร” และการบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง” ในด้านการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน การเขียน Resume การแต่งกายและบุคลิกภาพ  โดยวิทยากร อาจารย์เยาวภา  นียากร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้  ได้มีศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ นางสาวรัญชิดา นะดาบุตร ตำแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และนางสาววรารัตน์  โสวรรณี ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (กองช่างสุขาภิบาล) สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม  ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน แลกเปลี่ยนรู้ด้านวิชาชีพ การเตรียมตัวเข้าสมัครงาน  และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต แก่นิสิตทั้ง 2 หลักสูตร

และจากช่วงบรรยายเสร็จ ได้มีพิธีสู่ขวัญแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา การสักการะพระพุทธกันทรวิชัย กิจกรรมถวายบังคมพระบิดา และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้า ณ ลานพระบิดา โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เข้าร่วมจำนวน 100 คน

ข่าว: ยุทธนา ทับสมบัติ

ภาพ: นัฐพล วุฒิพันธุ์