Breaking News

โครงการออกสู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 (ช่วงที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการออกสู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560  (ช่วงที่ 2) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยอาจารย์ว่าที่พันตรีวีระพงษ์  หาญรินทร์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “จบปริญญาตรีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนาคตไปอย่างไร” และการบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง” ในด้านการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน การเขียน Resume การแต่งกายและบุคลิกภาพ  โดยวิทยากร อาจารย์เยาวภา  นียากร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสนี้  ได้มีศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ นายผดุงศักดิ์  ศรีวาส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และนายไชยา  วงมณี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน แลกเปลี่ยนรู้ ด้านวิชาชีพ การเตรียมตัวเข้าสมัครงาน  และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

และจากช่วงบรรยายเสร็จ ได้มีพิธีสู่ขวัญแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา การสักการะพระพุทธกันทรวิชัย กิจกรรมถวายบังคมพระบิดา และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้า ณ ลานพระบิดา โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทั้งระบบปกติและระบบพิเศษ  เข้าร่วมจำนวน 110 คน

ข่าว: ยุทธนา ทับสมบัติ

ภาพ: นัฐพล วุฒิพันธุ์