Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) ณ บริเวณลานด้านข้างสถานีตำรวจย่อยเขวาใหญ่ เขตพื้นที่ขามเรียง รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดงานปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และอันตรายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยการปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ต่างๆ อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์บุคลากร นักเรียนและนิสิต ได้ร่วมกันได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้เป็นต้นปีบ และต้นเสลา จำนวน 1,000 ต้น โดยปลูกบริเวณแนวถนนเส้นรอบจากแยกเทศบาลขามเรียงถึงแยกบ้านดอนนา รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว: นัฐพล วุฒิพันธุ์

ภาพ: สุชาติ สงหมื่นไวย์