Breaking News

คณะสาธารณสุขสาสตร์ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการศึกษา”

มมส รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการศึกษา” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ บุคลากร นิสิตและนักเรียน ตลอดจนปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา พร้อมทั้งได้ฝากข้อคิด ในการประพฤติปฏิบัติตน คืออย่าคบคนด้วยฐานะ คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพัน และขอให้ทุกคนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ ซึ่งหากทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพประเทศก็จะมีแต่คนดีและจะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ตลอดจนฝากให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุล และยั่งยืน ทั้งนี้ “ศาสตร์พระราชา” จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทำดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นปึกแผ่นมั่นคง ตลอดไป ในการบรรยายครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่นำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเนื้อหา และเป็นรายวิชาที่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกคนจะต้องเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามเอกลักษณ์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่านิสิตกับการช่วยเหลือชุมชนและสังคม และเอกลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปแล้ว จะมีเอกลักษณ์คือ “การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน” ดังปรัชญา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นัฐพล วุฒิพันธุ์