คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 “เสวนาวิชาชีพ และการวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 “เสวนาวิชาชีพ และการวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ดร.ละเอียด ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัยทางวิชาการ ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำวิจัยและขยายผลต่อยอดในการทำวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงผู้นำชุมชนและภาครัฐก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนร่วมกับนักวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการเสวนาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยมืออาชีพ เรื่อง “การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท่องเที่ยว ยุค 4.0” โดยผู้ร่วมเสวนาคือ คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ คุณธนวัตร ทองเพิ่ม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ร่วมกับคณบดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำวิจัยข้ามศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในภาคการศึกษา ยุค 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ประกอบด้วย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้บริหารระดับสูงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว: นัฐพล วุฒิพันธุ์