Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริจาคสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนแก่โรงรียนบ้านเขวาตะคลอง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณบดีคณะสาธารรสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบของบริจาคเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน มารับมอบสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ณ ห้องชื่อราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว: นัฐพล วุฒิพันธุ์