Breaking News

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแบบมุ่งเป้า

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย ประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3  ได้เข้าให้บริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการการจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุชมชนบ้านเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยใช้หลักกาย ใจ จิต สังคม เน้นการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองได้ และเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทั้งการสร้างสัมพันธภาพกับสังคมภายใต้หลักการเรียนรูคู่การให้บริการวิชาการ

ภาพ/ข่าว : วิพา  ชุปวา