Breaking News
เดิน วิง, Fun Run, PH MSU, Faculty of Public Health Mahasarakham University
เดิน วิง, Fun Run, PH MSU, Faculty of Public Health Mahasarakham University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.30 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา  อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าและผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมส่งเริมสุขภาพ การออกกำลังกาย โดยการวิ่ง เดินเพื่อสุขภาพ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นองค์กรในหน่วยงานของรัฐได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการมีกิจกรรมทางกาย มีความจำเป็นสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และตลอดช่วงอายุขัยเพื่อประโยชน์ของร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพร่างกาย นอกจากนี้ การกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ยังเอื้อให้เกิดการออกกำลังกายและการมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันอีกด้วย นั้น

ข่าว : วิพา  ชุปวา

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์ / กัลยา หาญพิชาญชัย