Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา  อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้  กิจกรรมสัมมนาวิชาการฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัศน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา  อยู่สุข ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ผู้แทนสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม ผู้แทนสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต คณะทำงานกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์.ดร.สงครามชัย  ลีทองดี อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์  บุคลากร  ศิษย์เก่าและปัจจุบัน ให้มีความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมในปัจจุบัน

ข่าว : วิพา  ชุปวา

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์