Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในต่างประเทศ

เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในต่างประเทศ โดยมี ว่าที่พันตรี วีระพงษ์ หาญรินทร์ เป็นประธาน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับเกียรติจาก Professor David Hughes มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ: นัฐพล วุฒิพันธุ์

ข่าว: นัฐพล วุฒิพันธุ์