Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับอาคันตุกะ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาอยู่  อยู่สุข  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ส่งเสริมประสบการณ์และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่เยาวชนกัมพูชา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดจำนวน 20 คน พร้อมทั้งครูผู้ดูแลอีก จำนวน 3 คน โดยให้เยาวชนเยี่ยมชมโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และสถานที่สำคัญของไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-กัมพูชา ตลอดจนทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่มั่นคงและเข้มแข็งในระดับอาเซียน

 ข่าว : วิพา  ชุปวา

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์