Breaking News

การวิพากษ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิพากษ์ผลการดำเนินงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย โดย อาจารย์ ดร.เขมิกา  สมบัติโยธา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนกล่าวให้การต้อนรับ อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่มาให้คำปรึกษาแนะนำในการวิพากษ์การประเมินผลการประเมินตนเองของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการประเมินตนเองในภาพรวมเฉลี่ย 4.24

ภาพ/ข่าว : ธัญญธร   พัวพิทยาธร