Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร  อาจารย์ ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษญา แสงแก้ว เป็นคณะกรรมการประเมินผลในครั้งนี้ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 3.93 คะแนน อยู่ในระดับ “ดี”

ข่าว / ภาพ : ธัญญธร   พัวพิทยาธร