ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2560