ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์

เพื่อให้เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์  ตาม ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากลรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4) ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมมาภิบาล

6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ และพัฒนาสู่สากล

7) พัฒนาการเป็นคณะฯ และมหาวิทยาลัยสีเขียว