Breaking News

ยุทธศาสตร์

ให้เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากลรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
  2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
  3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ