วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสาธารณสุขชุมชนในระดับอาเซียน