สายสนับสนุน

chamnan1

นายชำนาญ มีนิยม

หัวหน้าสำนักงาน

Untitled-7

นางสาวนิรมล จำนงศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

Untitled-12

นางกมลพร จันทาคึมบง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-16

นางนันท์ชญา แดนสีแก้วธัญ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-15

นายอนันต์ แพงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1648

นางธัญญาธร พัวพิทยาธร

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ

Untitled-8

นายเทพพร ดงเรืองศรี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

jarinrak

นางสาวจรินทร์รักษ์ สมบูรณ์

นักวิชาการพัสดุ ปฎิบัติการ

Untitled-3

นางสาวมธุรดา สิงสุธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

Untitled-4

นายเจษฏา ชาญศิริรัตนา

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

Untitled-9

นางณัฐฐพัชร์ พิมพ์ใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

watit2 frame

นายวาทิตย์ จงจิตร

นักประชาสัมพันธ์

Untitled-5

นางสาวสมหญิง เรืองสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

lalita2

นางสาวลลิตตา ศรีพลมาตย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

Untitled-6

นางสาวปิยพร ศรีกงพาน

นักวิทยาศาสตร์

Untitled-1

นางสาวเจนจิรา แพงจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

natsini

นางณัฐสินี จันหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

wilailuck1

นางสาววิไลลักษณ์ บุญหลักคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

natthaphon

นายนัฐพล วุฒิพันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

suchat

นายสุชาติ สงหมื่นไวย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

panya

นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์

นักวิชาการพัสดุ

arporn

นางสาวอาพร ปะนาเส

นักวิชาการศึกษา

vinig

นายวินิจ จันทร์สวยดี

ช่างเทคนิค

supattra2

นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง

นักวิชาการศึกษา

yuttana

นายยุทธนา ทับสมบัติ

นักวิชาการศึกษา

chawaengsak

นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์

นักโสตทัศนูปกรณ์

prayoon

นายประยูร ใจดี

คนสวน

narathip

นางสาวนาราทิพย์ มูลโคตร

นักวิชาการพัสดุ

ekkarin

นายเอกรินทร์ คำผัน

พนักงานขับรถ

Nitinat1

นายนิธินาถ สาวิสิทธิ์

พนักงานขับรถ