Breaking News

สายสนับสนุน

นายชำนาญ มีนิยม

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

Untitled-7

นางสาวนิรมล จำนงศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

Untitled-12

นางกมลพร จันทาคึมบง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-16

นางนันท์ชญา แดนสีแก้วธัญ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-15

นายอนันต์ แพงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1648

นางธัญญธร พัวพิทยาธร

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ

Untitled-8

นายเทพพร ดงเรืองศรี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-3

นางสาวมธุรดา สิงสุธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

Untitled-4

นายเจษฏา ชาญศิริรัตนา

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

นางณัฐฐพัชร์ พิมพ์ใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Untitled-5

นางสาวสมหญิง เรืองสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

lalita2

นางสาวลลิตตา ศรีพลมาตย์

นักวิชาการพัสดุ

wilailuck1

นางสาววิไลลักษณ์ บุญหลักคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Untitled-6

นางสาวปิยพร ศรีกงพาน

นักวิทยาศาสตร์

Untitled-1

นางสาวเจนจิรา แพงจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

นางณัฐสินี จันหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุชาติ สงหมื่นไวย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนัฐพล วุฒิพันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยุทธนา ทับสมบัติ

นักวิชาการศึกษา

panya

นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง

นักวิชาการศึกษา

vinig

นายวินิจ จันทร์สวยดี

ช่างเทคนิค

นางสาววนิดา จิรนภกุล

นักวิชาการพัสดุ

นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์

นักโสตทัศนูปกรณ์

นายนิธินาถ สาวิสิทธิ์

พนักงานขับรถ

นายประยูร ใจดี

คนสวน

นายเอกรินทร์ คำผัน

พนักงานขับรถ