คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 (เวลา 09.00 – 13.00 น.) รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเป็นคู่เทียบกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรตามรูปแบบ OBE เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็น AUN QA และการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย EdPEx ในอากาสนี้ อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และกรรมการหลักสูตรได้ให้เกียรติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวการดำเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี

ซึ่งปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วย
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทั้งระบบ 4 ปี (จันทร์-ศุกร์) / ระบบเทียบเข้า  และระบบพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
– สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ระดับปริญญาโท ประกอบไปด้วย
    1)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
    2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

3. ระดับปริญญาเอก ประกอบไปด้วย
    1)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

ข่าว  :  เทพพร ดงเรืองศรี
ภาพ :  เชวงศักดิ์ มูลจันทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น