คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับคณะ/หน่วยงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ฉบับปี 2563-2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา  กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมให้การกันต้อนรับและให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ พญ.สุพินดา คูณมี  ประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช กรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ กรรมการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามหาสารคาม จะนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพในการทำงานของคณะฯ ต่อไป

ข่าว  :  ธัญญธร  พัวพิทยาธร
ภาพ :  เชวงศักดิ์ มูลจันทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น