คณาจารย์ทั้งหมด

ผู้บริหาร

รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผศ.ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร. ณัชชลิดา ยุคะลัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณาจารย์  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  (รศ.)

คณาจารย์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (ผศ.)

คณาจารย์  ตำแหน่ง อาจารย์ (ดร.)

อ.สวรรค์ ธิติสุทธิ
ผู้ประสานงานหลักสูตร