คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

อ.สวรรค์ ธิติสุทธิ
ผู้ประสานงานหลักสูตร