คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
ประธานหลักสูตร
น.ส. สุพัตรา แก้วเมือง
ผู้ประสานงานหลักสูตร