คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร
ประธานหลักสูตร