คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

นาย เทพพร ดงเรืองศรี
ผู้ประสานงานหลักสูตร