คณาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย
ประธานหลักสูตร
น.ส. ณัฐฐพัชร์ พิมพ์ใจ
ผู้ประสานงานหลักสูตร