คณาจารย์ประจำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ณัชชลิดา ยุคะลัง
ประธานหลักสูตร
นาย ยุทธนา ทับสมบัติ
ผู้ประสานงานหลักสูตร