คณาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนศาสตร์การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย

 

รศ.ดร.ธิดารัตน์ สมดี
ประธานหลักสูตร
น.ส. ปิยพร ศรีกงพาน
ผู้ประสานงานหลักสูตร