กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

นายอนันต์ แพงจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงาน นโยบาย แผน และคลัง
นางสาวนิรมล จำนงศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, งานการเงิน
นางธัญญธร พัวพิทยาธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ, งานระบบประกันคุณภาพ
น.ส.มธุรดา สิงสุธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, งานการเงิน
นางลลิตตา หินเทา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ, งานพัสดุ
น.ส.ศศิธร เทียมมาลา
นักวิชาการพัสดุ, งานพัสดุ