กลุ่มงานบริหาร

น.ส.นิรมล จำนงศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นายเทพพร ดงเรืองศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
นายเจษฏา ชาญศิริรัตนา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
น.ส.ปิยพร ศรีกงพาน
นักวิทยาศาสตร์, งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
น.ส.เจนจิรา แพงจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
นางณัฐฐพัชร์ พิมพ์ใจ
นักวิทยาศาสตร์, งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
น.ส.วิไลลักษณ์ บุญหลักคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, งานบุคคล
น.ส.จิราพร จิตไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, งานธุรการ/สารบรรณ

 

 

นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

 

 

นายนิธินาถ สาวิสิทธิ์
พนักงานขับรถ, งานยานยนต์