กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานิสิต

นางกมลพร จันทาคึมบง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นางนันท์ชญาณ์ แดนสีแก้วธัญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, งานการศึกษาระดับปริญญาตรี
น.ส.สุพัตรา แก้วเมือง
ผู้ผสานหลักสูตร, งานบริหารงานวิจัย
นายยุทธนา ทับสมบัติ
นักวิชาการศึกษา, งานพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์