คณะผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผศ.ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ
อ.ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ผศ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร. ณัชชลิดา ยุคะลัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นายชำนาญ มีนิยม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ