ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนโอกาศก้าวหน้า สุขภาพดี และความสุขให้แก่บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนิสิตให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง