แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560-2564
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)