โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ “AUN-QA implementation and Gap Analysis” ปีการศึกษา 2565 (ย้อนหลัง)

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ “AUN-QA implementation and Gap Analysis” ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากร กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA Version   และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร Improvement plan คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว นางธัญญธร พัวพิทยาธร

Comments are closed.