หน้าหลัก จองห้อง สถานะการจองห้อง ตรวจสอบการใช้ห้อง สำหรับผู้ดูแลระบบ ระเบียบการใช้ห้อง วิธีการจองห้อง ถาม-ตอบ
*** เว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะนิสิต/บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น ***
การจองห้องเรียน/ห้องประชุมที่ใกล้ถึงวันที่สุด
# วันที่ข้อใช้ห้อง เวลาที่ใช้ ห้อง ผู้ขอใช้ สถานะ
1 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 11:00 น. - 18:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
5 พ.ย. 61, 09:28:11
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
2 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 16:00 น. PH-306 นายพีระพงษ์ พระสว่าง
15 พ.ย. 61, 09:18:53
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
3 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
4 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 18:00 น. - 21:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นายยุทธนา ทับสมบัติ
21 พ.ย. 61, 02:55:28
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
5 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 10:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ นางสาวพัชริดา แสงแดง
19 พ.ย. 61, 11:07:56
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
6 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 11:00 น. - 18:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
5 พ.ย. 61, 09:28:11
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
7 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15:00 น. - 23:00 น. PH-307 นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
20 พ.ย. 61, 11:09:41
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
8 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
9 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 19:00 น. - 21:00 น. PH-301 นางสาวชนนิกานต์ ทุมวารีย์
20 พ.ย. 61, 19:04:38
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
10 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 10:00 น. - 12:00 น. PH-201 นางสาวทิพย์วรรณ ติงมหาอินทร์
20 พ.ย. 61, 06:54:21
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
11 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 11:00 น. - 18:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
5 พ.ย. 61, 09:28:11
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
12 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 9:00 น. - 18:00 น. PH-305 นางสาวสุธาทิพย์ แซ่เฮ้า
21 พ.ย. 61, 05:10:02
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
13 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 9:00 น. - 13:00 น. PH-305 นางสาวสุธาทิพย์ แซ่เฮ้า
21 พ.ย. 61, 05:11:08
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
14 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 9:00 น. - 12:00 น. PH-201 อ.ดร.เสาวลักษ์ เนาวสาร
13 พ.ย. 61, 04:31:23
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
15 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
20 พ.ย. 61, 11:18:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
16 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 7:00 น. - 13:00 น. PH-307 นางสาวสัณห์สมร ต้อสอ
20 พ.ย. 61, 07:29:37
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
17 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 8:00 น. - 20:00 น. ห้องประชุมสมจิตต์สุพรรณทัสน์ นางสาวนันทิชา ไกรแก้ว
21 พ.ย. 61, 02:43:52
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
18 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 8:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ นางณัฐฐพัชร์ พิมพ์ใจ
8 พ.ย. 61, 05:59:33
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
19 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
20 พ.ย. 61, 11:18:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
20 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
15 พ.ย. 61, 08:44:12
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
21 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 10:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง
15 พ.ย. 61, 02:48:25
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
22 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
20 พ.ย. 61, 11:18:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
23 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมสมจิตต์สุพรรณทัสน์ นายยุทธนา ทับสมบัติ
20 พ.ย. 61, 10:25:45
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
24 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
25 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 8:00 น. - 20:00 น. PH-314 นางสาววรรณธิดา สิงห์เพียง
12 พ.ย. 61, 05:22:45
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
26 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
20 พ.ย. 61, 11:18:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
27 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางสาวปิยะพร ศรีกงพาน
16 พ.ย. 61, 03:43:45
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
28 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
29 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 8:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายยุทธนา ทับสมบัติ
7 พ.ย. 61, 05:00:08
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
30 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห์
20 พ.ย. 61, 11:18:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
31 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 8:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายยุทธนา ทับสมบัติ
7 พ.ย. 61, 05:00:08
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
32 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
15 พ.ย. 61, 08:44:12
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
33 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
34 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
35 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
15 พ.ย. 61, 08:44:12
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
36 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
37 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
38 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
15 พ.ย. 61, 08:44:12
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
39 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
40 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 9:00 น. - 16:00 น. PH-201 อ.ดร.เสาวลักษ์ เนาวสาร
15 พ.ย. 61, 07:23:35
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
41 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
42 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 9:00 น. - 16:00 น. PH-201 อ.ดร.เสาวลักษ์ เนาวสาร
15 พ.ย. 61, 07:23:35
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
43 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 9:00 น. - 16:00 น. PH-201 อ.ดร.เสาวลักษ์ เนาวสาร
15 พ.ย. 61, 05:46:46
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
44 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
15 พ.ย. 61, 08:44:12
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
45 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
46 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:00 น. - 20:00 น. PH-201 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
1 พ.ย. 61, 05:57:31
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร


TH / EN