แจ้งเตือน

ระบบการจองห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องประชุมออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ใช้งานระบบเฉพาะ นิสิต/บุคลาการ/อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกโดยแอดมิน

การจองห้องเรียน/ห้องประชุมที่ใกล้ถึงวันที่สุด

# วันที่ขอใช้ห้อง เวลาที่ใช้ ห้อง ผู้ขอใช้ สถานะ
1 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย
3 ก.พ. 66, 14:47:08
อนุมัติแล้ว
2 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9:00 น. - 12:00 น. PH-307 นางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์
7 ก.พ. 66, 17:37:00
อนุมัติแล้ว
3 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 10:00 น. - 14:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง
6 ก.พ. 66, 09:33:24
อนุมัติแล้ว
4 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 15:00 น. - 20:00 น. PH-201 นางสาวสุไวย์รินทร์ ศรีชัย
7 ก.พ. 66, 15:35:00
อนุมัติแล้ว
5 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 17:00 น. - 20:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางสาวศยามล บัวชื่น
7 ก.พ. 66, 09:35:26
อนุมัติแล้ว
6 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 16:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ น.สวิไลลักษณ์ บุญหลักคำ
6 ก.พ. 66, 14:10:58
อนุมัติแล้ว
7 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 13:00 น. - 19:00 น. PH-201 นางสาวสุไวย์รินทร์ ศรีชัย
7 ก.พ. 66, 16:39:04
อนุมัติแล้ว
8 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 13:00 น. - 19:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นางสาวสุไวย์รินทร์ ศรีชัย
7 ก.พ. 66, 16:39:54
อนุมัติแล้ว
9 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 10:00 น. - 15:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์
7 ก.พ. 66, 17:38:20
อนุมัติแล้ว
10 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 16:00 น. - 20:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายยุทธนา ทับสมบัติ
16 ม.ค. 66, 11:42:32
Loading...
รอการตรวจสอบ

11 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 16:00 น. - 18:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางธัญญธร พัวพิทยาธร
7 ก.พ. 66, 16:51:06
อนุมัติแล้ว
12 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 13:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางธัญญธร พัวพิทยาธร
7 ก.พ. 66, 16:49:08
อนุมัติแล้ว
13 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 6:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นางบุญชู อันบุรี
26 ธ.ค. 65, 14:10:02
Loading...
รอการตรวจสอบ

14 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 11:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ น.สวิไลลักษณ์ บุญหลักคำ
1 ก.พ. 66, 08:32:53
อนุมัติแล้ว
15 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 8:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นางธัญญธร พัวพิทยาธร
6 ก.พ. 66, 12:51:31
Loading...
รอการตรวจสอบ

16 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
6 ม.ค. 66, 11:08:47
Loading...
รอการตรวจสอบ

17 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 7:00 น. - 20:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
6 ม.ค. 66, 11:08:47
Loading...
รอการตรวจสอบ

18 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
7 ก.พ. 66, 13:10:37
Loading...
รอการตรวจสอบ

19 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
7 ก.พ. 66, 13:10:37
Loading...
รอการตรวจสอบ

20 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
7 ก.พ. 66, 13:10:37
Loading...
รอการตรวจสอบ

21 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมนวัตกรรม ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
7 ก.พ. 66, 13:10:37
Loading...
รอการตรวจสอบ

22 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 15:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
16 ม.ค. 66, 15:22:44
อนุมัติแล้ว
23 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 8:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
3 ม.ค. 66, 10:33:25
อนุมัติแล้ว
24 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 13:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
3 ม.ค. 66, 11:28:34
Loading...
รอการตรวจสอบTH / EN

ผู้ติดต่อ นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์ (เจ้าหน้าที่โสตศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 062-8949814 หรือ เบอร์ภายใน 4070
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม