ข่าวกิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษในแก่บุคลากรภายในคณะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสมจิตต์ สุพรรณทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที …

Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 : การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่

เมื่อวันที …

Read More »